Геоінформаційні технології

Код модуля: 
ЕОНС_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Ільків І.М.
Результати навчання: 
  • володіння методами формалізації просторово розподіленої інформації в геоінформаційних системах (ГІС);
  • проведення геостатичного аналізу і моделювання; проведення програмних розрахунків з комп’ютерною обробкою ГІС-пакетів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Геоінформаційні технології в сучасному світі та їх основи. Технології введення просторових даних. Картометричні операції. Геостатистичне моделювання. Вибір методу інтерполяції. Електронний атлас України. Програмне створення і оновлення цифрових карт.
Рекомендована література: 
  1. Вольська С.Ю., Маргаф О., Руденко Л.Г. Геоінформаційна технологія : етапи розвитку, стан в Україні // Укр. геогр. журнал, 1993, № 4.—С.6-14.
  2. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика / Под ред. Лисицкого Д.В.—М.: Картогеоцентр-Геодезиздат, 1993.—213 с.
  3. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України.—Львів : Світ, 1993.—240 с
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська