Геоінформаційне картографування (Курсова робота)

Код модуля: 
КГМ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин – 60 год.
Лектори: 
Лектор: ст. викл. Фоца Р.С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • особливості використання ГІС-пакетів для розв’язку задач геоінформаційного картографування;
 • особливості використання ModelBuilder для розв’язку задач просторово-часового моделювання та аналізу.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • практично використовувати інструментальні ГІС;
 • створювати за допомогою ModelBuilder різноманітні моделі для задач просторово-часового моделювання та аналізу;
 • створювати за допомогою ModelBuilder документацію моделі;
 • виконувати пошук помилок у створеній за допомогою ModelBuilder моделі;
 • виконувати кваліфікований аналіз результатів обробки даних в середовищі ГІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи геоінформаційних систем та технологій
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Математичні основи картографії
Зміст навчального модуля: 
Принципи застосування інструментальних ГІС для вирішення задач просторового моделювання. Використання ModelBuilder для моделювання та аналізу. Проектування і створення моделі. Типи вихідних даних. Властивості блок-схеми моделі. Параметри моделі. Запуск моделі. Пошук помилок в моделі. Створення та редагування документації моделі.
Рекомендована література: 
 1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. -М.: Финансы и статистика, 1998. - 288 с.
 2. Берлянт А.М. Геоинформационое картографирование. - М.: Изд. МГУ , 1997.
 3. Кошкарёв А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. М.: «Картгеоцентр»-«Геодезиздат», 1993, - 213 с.
 4. Энди Митчелл. Руководство по ГИС-анализу. - Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.; Пер. С англ. – К., ЗАО ЕСОММ Со., 2000. - 198 с.
 5. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных. ESRI Press., 2000 – 254 c.
 6. Шипулин В.Д. - Основные принципы геоинформационных систем - Харьков, ХНАГХ – 2010
 7. Королев Ю.Г., Общая геонформатика, Изд-во ООО СП Дата+, М., 2001 г., 118 с.
 8. ArcMap. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus.ru
 9. ArcCatalog. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus.ru
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська