Геоінформаційне картографування

Код модуля: 
КГМ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття – 32 год., лабораторні заняття – 48 год. Всього аудиторних – 80 год. Самостійна робота – 100 год.
Лектори: 
Лектор: ст. викл. Фоца Р.С. Лабораторні заняття: ст. викл. Фоца Р.С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • основні методи та алгоритми формування в середовищі геоінформаційних систем картографічних матеріалів;
 • можливості інструментальних ГІС для створення електронних карт, картографічних композицій, цифрових моделей місцевості та інших форм візуалізації геоданих;
 • особливості використання ГІС-пакетів для розв’язку задач просторово-часового моделювання та аналізу.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • практично використовувати інструментальні ГІС
 • складати алгоритми дій для реалізації задач геоінформаційного картографування ериторій
 • виконувати кваліфікований аналіз результатів обробки даних в середовищі ГІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи геоінформаційних систем та технологій
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Математичні основи картографії
Зміст навчального модуля: 
Принципи застосування інструментальних ГІС для вирішення задач просторового моделювання. Методи моделювання дискретних та неперервних явищ різної природи. Теоретичні аспекти геоінформаційного картографування. Геоінформаційний програмний комплекс ArcGIS. Інструменти ГІС ArcGIS. Основи геопросторового аналізу. Методологія геопросторового аналізу. Функції вибору даних. Функції класифікації. Оверлейні функції. Функції околиці. Організація інформації в ГІС. Структура ГІС ArcView. Модулі ArcView (Spatial Analyst, Net Analyst, 3d View). Шари цифрової карти (ЦК). Тематичні ЦК.
Рекомендована література: 
 1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. -М.: Финансы и статистика, 1998. -288 с.
 2. Берлянт А.М. Геоинформационое картографирование. - М.: Изд. МГУ , 1997.
 3. Кошкарёв А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. М.: «Картгеоцентр»-«Геодезиздат», 1993, -213 с.
 4. Энди Митчелл. Руководство по ГИС-анализу. -Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.; Пер. С англ. –К., ЗАО ЕСОММ Со., 2000.- 198 с.
 5. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных. ESRI Press., 2000 –254 c.
 6. Шипулин В.Д. - Основные принципы геоинформационных систем - Харьков, ХНАГХ – 2010
 7. ArcMap. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus.ru
 8. ArcCatalog. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus.ru
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено екзамен. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.
Мова навчання: 
українська