Геоекоінформаційні системи

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ECTS — 3,0
Лектори: 
асистент Політило Р.В.
Результати навчання: 
Ознайомити студентів з базовими поняттями геоінформатики та геоінформаційними технологіями в екології, типами гео-даних, зокрема з еко-даними, та їх джерелами, формування системи знань про базовий аналіз екологічних даних та екологічне моделювання, можливості екологічного аналізу та опрацювання еко-даних засобами ГІС, освоєння програмного забезпечення для перегляду ландшафтно-екологічних даних, здійснення простих запитів до геопросторових баз даних та візуалізації екологічної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Інноваційні технології в екології
  • Бази даних в екології
Зміст навчального модуля: 
Геоінформаційні технології в сучасному суспільстві. Структура, компоненти та функції ГІС. Апаратне та програмне забезпечення геоінформаційних систем і технологій. Атрибутивна інформація в ГІС. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації. Технології введення просторових даних. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Оверлейний ландшафтно-екологічний аналіз. Геостатистичний екологічний аналіз і моделювання. Програмні засоби ГІС. Сучасні геоекоінформаційні системи.
Рекомендована література: 
  1. Островський А.Л., Мороз О.І., Тарнавський В.Л. Геодезія. / — Львів: Вид-во Нац. університету «Львівська політехніка», 2007. — 508 с.
  2. Каркульовський В.І. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій. / — Львів: Видавництво НУ «Львів. політехніка», 2007. — 62 с.
  3. Демерс М. Географические информационные системы. Основы. — М.: Дата+, 1999. — 504 с.
  4. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования / — Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2011. — 75 с.
  5. Геоінформатика: конспект лекцій. Ч.ІІ. / Укл. Цепенда М.В. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. — 48 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування, виконання практичних завдань,
  • Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська