Геодезичні прилади, частина 2

Код модуля: 
ІГД_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 

Тривалість вивчення дисципліни становить 16 тижнів. Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.
Всього аудиторних занять — 64 год., самостійна робота — 80 год.
Всього — 144 год, модульний контроль — 4 год.

Лектори: 
 • професор, д. т .н. Костецька Я. М.,
 • асистент Петров С. Л.,
 • асистент Торопа І. М.,
 • асистент Фок О. В.
Результати навчання: 
Студент повинен:
 • вивчити принципи функціонування електронних геодезичних приладів, їх будову, методику вимірювань ними, знати їх особливості;
 • вміти виконувати вимірювання електронними геодезичними приладами, опрацьовувати отримані результати вимірювань, проводити дослідження цих приладів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні розділи таких змістових модулів:
 • з радіотехніки та електроніки: електронні, іонні та напівпровідникові прилади, генерування коливань, перетворення коливань, фазометри;
 • фізики: оптика;
 • з геодезії: принцип вимірювання горизонтальних кутів, принцип вимірювання вертикальних кутів, будова теодоліта та тахеометра., суть геометричного нівелювання, будова нівелірів.
Зміст навчального модуля: 
Принципи вимірювання віддалей з допомогою електромагнітних хвиль. Будова сучасних електронних віддалемірів. Світловіддалеміри першого, другого та третього поколінь, їх будова та особливості. Методика проведення ними вимірювань. Дослідження світловіддалемірів. Електронні системи визначення кутових величин. Електронні рівні та компенсатори. Електронні теодоліти та тахеометри. Електронні нівеліри. Дослідження електронних тахеометрів. Дослідження електронних нівелірів. Методика вимірювань електронними геодезичними приладами.
Рекомендована література: 
 1. Костецька «Електронні геодезичні прилади» (підручник), Львів, ПрестижІнформ, 2000 р. 322 с.
 2. Большаков В. Д. і ін. Радиогеодезические и электрооптические
 3. измерения. М. Недра. 1985 р. — 303 с.
 4. Лобачев В. М. Радиоэлектронная геодезия. М. Недра. 1990 р. — 326 с.
 5. Kahmen H. Vermessungskunde / 19. Auflage. W de G, Berlin. New York. 1997 — 728 s.
 6. Płatek A. Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji / W AGH, Kraków. 1995 — 312 s.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 8 та 16 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у форму письмового іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська