Геодезичні прилади, частина 1

Код модуля: 
КГ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 год.: лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Кількість кредитів — 5.
Лектори: 
 • д. т. н., професор Шевченко Т. Г.,
 • д. т. н. професор Тревого І. С.,
 • к. т. н., ст.викладач Ярема Н. П.,
 • асистент Віват А. Й.
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен знати:
 • будову, перевірки та дослідження технічних, точних і високоточних оптичних та електронних приладів для кутових і лінійних вимірювань, а також для вимірювання перевищень;
 • засвоїти відомості про прилади глобальних систем позиціонування; вміти виконувати перевірки і дослідження приладів та їхніх вузлів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Відомості з геометричної оптики та оптичних систем геодезичних приладів. Вузли геодезичних приладів: відлікові пристрої; рівні та компенсатори нахилу; осьові та інші механічні пристрої.
Сучасні геодезичні прилади: оптичні та електронні теодоліти, нівеліри, тахеометри. Перевірки та дослідження приладів.
Відомості про прилади для вимірювання віддалей і визначення положення точок, а також про наземні сканери.

Рекомендована література: 
 1. Шевченко Т. Г. , Мороз О. І., Тревого І. С. Геодезичні прилади: Підручник/ За редакцією Шевченка Т. Г. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 464 с.
 2. Шевченко Т. Г. , Мороз О. І., Тревого І.С. Геодезичні прилади: Підручник/ За редакцією Шевченка Т. Г. 2-ге вид., переробл. та допов. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 484 с.
 3. Тревого І. С., Шевченко Т. Г. , Мороз О. І., Геодезичні прилади: Практикум/ За редакцією Шевченка Т. Г. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 196 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: лабораторні заняття.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська