Геодезична практика

Код модуля: 
КГ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів — 7,5. Загальна кількість годин — 225 год.
Лектори: 
  • к. т. н., доцент Тартачинська З. Р.,
  • к. т. н., ст. викладач Ярема Н. П.,
  • асистент Кіселик О. В.,
  • асистент Тарнавський В. Л.,
  • асистент Приступа О. Д.,
  • асистент Віват А. Й.
Результати навчання: 

Оволодіння студентами сучасними геодезичними приладами та методами робіт, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в виробничих умовах, вироблення потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Навчальна геодезична практика сприяє закріпленню та поглибленню знань, які отримані студентами за час теоретичного навчання.
В результаті проходження практики студенти повинні оволодіти основними видами топографічних знімань, вміти проводити трасування, технічне нівелювання та нівелювання поверхні, опанувати методику польових геодезичних вимірювань та їх опрацювання і оформлення.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Зміст навчального модуля: 

Перевірка геодезичних приладів.
Горизонтальне знімання.
Прокладання висотно-теодолітного ходу, як основи топографічного знімання.
Топографічне знімання .
Трасування, поздовжнє нівелювання траси та поперечника.
Нівелювання поверхні.
Мензульне знімання.
Складання та оформлення звіту.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
  2. Могильний С. Г., Войтенко С. П. та ін. Геодезія. Частина перша. — Чернігів, 2002.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: польові і камеральні роботи, завдання для самостійної роботи.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська