Геодезична астрономія

Код модуля: 
ВГА_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 64 год., самостійна робота — 98 год., ЄКТС — 4,5.
Лектори: 
 • професор, д. т. н. Заблоцький Ф. Д.,
 • доцент, к. т. н. Паляниця Б. Б.
Результати навчання: 
Засвоєння основних положень сферичної і геодезичної астрономії. Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти теоретичні основи сферичної i геодезичної астрономії, основні методи астрономічних спостережень i обробку їх результатів;
 • вміти самостійно виконувати астрономічні спостереження сучасними технічними засобами на пунктах державних і спеціальних геодезичних мереж з метою визначення широт і довгот та азимутів напрямків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика: хвильова оптика,
 • Вища математика: елементи сферичної тригонометрії, похідна функція,
 • Теорія математичної обробки геодезичних вимірів: теорія помилок вимірів.
Зміст навчального модуля: 

Системи небесних сферичних координат і зв’язок між ними. Добовий рух світил. Визначення горизонтальних координат світил та моментів їх проходження через основні кола i точки небесної сфери.
Системи виміру часу i зв’язок між ними. Одиниці виміру часу. Фактори, що викликають зміну координат світил. Редукційні обчислення i зоряні каталоги. Середні, істинні та видимі координати зірок. Поняття про зенітальні i азимутальні способи астрономічних визначень. Найвигідніші умови спостережень світил. Ознайомлення з астрономічними інструментами. Поняття про визначення астрономічних координат пунктів за способами Талькотта та Цінгера. Визначення азимута напрямку за годинним кутом Полярної.
Наближені способи астрономічних визначень.

Рекомендована література: 
 • Халхунов В. З. Сферическая астрономия. М., Недра, 1972.
 • Белова Н. А. Курс сферической астрономии. М., 1971.
 • Уралов С. С. Курс геодезической астрономии. М., Недра, 1980.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Тривалість вивчення змістового модуля становить 16 тижнів.
 • Семестровим контролем являється диференційований залік.
Мова навчання: 
українська