Геодезія (топографія), частина 2

Код модуля: 
КГ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 год.: лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год. Кількість кредитів — 6.
Лектори: 
д. т. н., професор Мороз О. І.
Результати навчання: 

При вивченні курсу студент повинен оволодіти технікою проведення різноманітних геодезичних вимірів, вивчити будову різних геодезичних приладів, здобути практичні навики в роботі з приладами при виконанні вимірів, особливо при виконанні топографічного знімання.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати будову та перевірки тахеометра, мензули, кіпрегеля; технологію проведення топографічного знімання; технологію технічного нівелювання; основи супутникової геодезії та вміти виконувати польові роботи при всіх видах наземного топографічного знімання; викреслювати топографічні плани, профілі.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Тахеометричне знімання: теоретичні основи тахеометричного знімання, тригонометричне нівелювання, теорія ниткового віддалеміра, номограмні тахеометри, суть польових та камеральних робіт.
Мензульне знімання: його суть; будова та перевірки приладів для мензульного знімання, польові та камеральні роботи при мензульному зніманні.
Барометричне нівелювання.
Основи супутникової геодезії.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
  2. Могильний С. Г., Войтенко С. П. та ін. Геодезія. Частина перша. — Чернігів, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, розрахунково-графічні роботи.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська