Геодезія (топографія), частина 1

Код модуля: 
КГ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150год.: лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год. Кількість кредитів −5 .
Лектори: 
д. т. н., професор Мороз О. І.
Результати навчання: 

При вивченні курсу студент повинен оволодіти технікою проведення різноманітних геодезичних вимірів, вивчити будову різних геодезичних приладів, здобути практичні навики в роботі з приладами при виконанні вимірів, особливо при виконанні топографічного знімання.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти читати топографічні карти; визначати географічні та прямокутні координати точок по карті; вимірювати і орієнтувати лінії; вимірювати горизонтальні та вертикальні кути; вимірювати площі; знати: розміри земного еліпсоїда; номенклатуру планів і карт; форми рельєфу місцевості та методи його зображення; будову та перевірки екера, екліметра, стрічок, рулеток, теодоліта, нівеліра, технологію проведення топографічного знімання.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Загальні відомості про геодезію: предмет і задачі; фігура і розміри Землі, системи координат, топографічні карти і їх номенклатура, умовні знаки, рельєф місцевості, орієнтування ліній.
Найпростіші геодезичні прилади.
Відомості з теорії помилок.
Лінійні вимірювання: методи і прилади.
Кутові вимірювання: методи, прилади і їх перевірки.
Горизонтальне знімання: поняття про державну геодезичну мережу, мережі згущення та знімальної основи, суть польових і камеральних робіт.
Вимір площ на карті.
Геометричне нівелювання: його суть та методи, прилади і їх перевірки.
Нівелювання площ.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В.І., Літинський В.О., Перій С.С. Геодезичні прилади та приладдя.– Львів, 2003.
  2. Могильний С.Г., Войтенко С.П. та ін. Геодезія. Частина перша. – Чернігів, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, розрахунково-графічні роботи.
  • Підсумковий контроль: іспит
Мова навчання: 
українська