Геодезія (Курсовий проект)

Код модуля: 
КГ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів — 3. Загальна кількість годин — 90 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Літинський В. О.
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни студент має знати:
  • методику розрахунку та викреслювання рамок карт масштабу 1:5000;
  • роботи щодо проєктуваня ходів поліґонометрії 4 кл та 1і 2 розрядів, а також нівелірних ходів III та IV класів;
  • проєктування опорних точок та методику їхнього прив’язування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок геодезичних та плоских прямокутних зональних координат 1:5000; розрахунки для побудови рамки карти масштабу 1:5000. Проєктування маршрутів зальотів та опорних точок. Проєктування та розрахунок точності поліґонометричних ходів, як головної планової основи знімання. Поліґонометричні знаки. Проєктування та розрахунок точності нівелірних ходів, як головної висотної основи знімання. Проєкт прив’язування та розрахунок планово — висотної точності визначення положення опорних точок. Узагальнений кошторис на виконання робіт.
Рекомендована література: 
  1. Островський А. Л., Мороз О. І., Тарнавський В. Л. Геодезія, частина ІІ: Підручник для вузів. Львів. НУ «Львівська політехніка». 2007. — 508 с.
  2. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії. Львів. НУ «Львівська політехніка». 2003. — 214 с.
  3. Літинський В. О., Савчук С. Г. Таблиці координат Ґавсса-Крюґера, обчислення площ, довжин сторін, зближення меридіанів для широт 44 — 55 масштабу 1:5 000.
  4. Геодезичний енциклопедичний словник. / За заг. ред. В. О. Літинського. — Львів, Євросвіт. — 2001. — 668 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: завдання для самостійної роботи.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.