Геодезія, частина 3

Код модуля: 
ІГД_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 

Тривалість вивчення дисципліни становить — 18 тижнів. Лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год.
Всього аудиторних — 48 год., самостійна робота — 60 год. Всього — 108 год.

Лектори: 
ст. викладач, к. т. н. Заяць О. С.
Результати навчання: 
Засвоєння принципів виконання основних геодезичних робіт на площині. Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти методи та методики створення Державних геодезичних мереж, роботу з приладами, необхідними для створення Державних геодезичних мереж, обробку результатів вимірювань та врівноваження геодезичних мереж. Вивчити принципи тригонометричного та геометричного нівелювання;
 • вміти проектувати геодезичні мережі на картах та здійснювати попередній розрахунок точності запроектованих мереж, працювати з геодезичними приладами, врівноважувати геодезичні мережі та робити їх оцінку точності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математична обробка геодезичних вимірів,
 • Геодезичні прилади.
Зміст навчального модуля: 
Предмет і задачі геодезії. Геодезичні мережі, їх класифікація. Призначення державної геодезичної мережі. Основні методи побудови Державної геодезичної мережі. Схема побудови ДГМ України. Загальні відомості про проектування геодезичних мереж. Рекогностування геодезичних пунктів. Перевірки і дослідження високоточних теодолітів. Види помилок при високоточних кутових вимірах. Вимоги до високоточних кутових вимірів. Джерела помилок при високоточних кутових вимірах і методи послаблення їх впливу. Спосіб кругових прийомів. Визначення елементів приведення. Методика вимірів базисних сторін. Призначення тригонометричного нівелювання в Державній геодезичній мережі. Одностороннє і двостороннє тригонометричне нівелювання. Методика вимірювання зенітних відстаней.
Рекомендована література: 
 1. Монін І.Ф. Вища геодезія. — К. :Вища школа, 1993.
 2. Яковлєв Н. В. Высшая геодезія. — М. Недра, 1989.
 3. Яковлєв Н. В. Практикум по высшей геодезии. — М. Недра, 1982.
 4. Створення проекту. геодезичної мережі. Методичні вказівки. — Львів, 1988.
 5. Исследование высокоточных теодолитов и нивелиров. Учебное пособие. — Львов, 1981.
 6. Угловые измерения в триангуляции. Методические указания. — Львов, 1990.
 7. Уравнивание сети триангуляции коррелатным методом по углам. Методические указания к самостоятельной работе № 2. — Львов, 1985.
 8. Вирівнювання тріангуляції двохгруповим корелатним способом Крюгера-Урмаєва по кутах. Методичні вказівки. — Львів, 2000.
 9. Вирівнювання триангуляції параметричним способом по кутах. Методичні вказівки. — Львів, 2002.
 10. Высокоточные нивелиры и измерения на станции. Методические указания. — Львов, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Семестровий контроль проводиться у формі диференційного заліку. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська