Геодезія, частина 2

Код модуля: 
КГ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 год.: лекції — 48 год., лабораторні заняття — 48 год. Кількість кредитів — 3.
Лектори: 
к. т. н., доцент Літинський В. О.
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни студент має знати:
 • методи топографічного знімання у масштабах 1:500–1:5000;
 • проєктні роботи та виконання наземного знімання;
 • будову геодезичних приладів які використовують для цього;
 • практичні навички в роботі з приладами та техніку виконання геодезичних вимірювань під час виконання топографічного знімання;
 • як створювати за матеріалами електронного топографічного знімання цифрові карти.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Геодезичне обґрунтування топографічних знімань масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500. Методи топографічного знімання. Головна та робоча геодезична основа топографічного знімання. Розрахунок точності планової та висотної основи знімання. Процеси комбінованого та стереотопографічного методів знімання. Способи створення планово-висотної основи залежно від рельєфу і висоти перерізу горизонталей. Особливості окремих технологій складання карт. Складання проєкту планової та висотної прив’язки знімків. Електронне топографічне знімання. Технологія робіт. Створення цифрових карт.
Рекомендована література: 
 1. Островський А. Л., Мороз О.І., Тарнавський В. Л. Геодезія, частина ІІ: Підручник для вузів. Львів. НУ «Львівська політехніка». 2007. — 508 с.
 2. Селиханович В. Г. Геодезия. Ч. II. — М.:Недра,1981. — 544 с.
 3. Костецька Я. М. Геодезичні прилади. ч. II. Львів. Престиж-інформ, 2000. — 324 с.
 4. Инструкция по нивелированию I, II, III и IY кл. М.:Недра, 1990. — 174 с.
 5. Інструкція з топоґрафічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Київ, 1999.
 6. Геодезичний енциклопедичний словник. / За заг. ред. В. О. Літинського. — Львів, Євросвіт. — 2001. — 668 с.
 7. Літинський В.О. Геодезія, ч. 1. Конспект лекцій. Рукоп. 2007. — 200 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, контрольні роботи.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська