Геодезія, частина 1

Код модуля: 
КГ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 год.: лекції — 32 год., лабораторні заняття — 48 год. Кількість кредитів — 4.
Лектори: 
к. т. н., доцент Літинський В. О.
Результати навчання: 

Вивчення: теоретичних основ створення геодезичної основи для топографічного знімання у масштабах 1:500 — 1:5000; приладової бази необхідної для цього та набутті практичних навичок у роботі з приладами.
У результаті вивчення дисципліни студент має знати:

 • проєктування та розрахунок точності висотних ходів;
 • будову, перевірку та дослідження приладів, які використовують для геометричного нівелювання IIІ-IV класів;
 • проєктування та розрахунок точності поліґонометричних ходів мереж згущення;
 • будову, перевірку та дослідження приладів, які використовують для прокладання таких ходів поліґонометрії;
 • зрівноваження ходів та мереж згущення планово — висотної основи.
Зміст навчального модуля: 

Складання проєкту нівелірних мереж II-IV кл. Польові роботи у нівелюванні III-IV кл. Точні оптичні та електронні нівеліри. Виконання нівелювання. Похибки, розрахунок точності нівелювання. Зрівноваження нівелірних ходів та мереж. Сучасні планові геодезичні мере-жі згущення. Складання проєкту. Основні розрахункові формули. Кутові вимірювання в поліґонометрії 4 кл. 1 і 2 розрядів. Точні теодоліти. Теорія і будова відлікових пристроїв у точних оптичних та електронних теодолітах. Джерела та вплив похибок вимірювань кутів. Точність вимірювання кутів. Світловіддалеміри та електронні тахеометри. Теорія і принцип роботи світловіддалемірів. Джерела похибок та точність світловіддалемірних вимі-рювань. Створення взірцевих базисів та еталонування на них світло-віддалемірів. Лінійні вимірювання в поліґонометрії. Прямі та обернені куто-ві та лінійні засічки. Їхня точність. Редукування ліній на рівень моря та площину Ґавсса-Крюґера. Контроль кутових і лінійних вимірювань. Попереднє опрацювання польових вимірювань. Строге врівноваження поліґонометричного ходу. Врівноваження поліґонометричних мереж.

Рекомендована література: 
 1. Островський А. Л., Мороз О. І., Тарнавський В. Л. Геодезія, частина ІІ: Підручник для вузів. Львів. НУ «Львівська політехніка». 2007. − 508 с.
 2. Селиханович В. Г. Геодезия. Ч. II. − М.:Недра,1981. − 544 с.
 3. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV кл. М.:Недра, 1990. — 174 с.
 4. Інструкція з топоґрафічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Київ, 1999.
 5. Геодезичний енциклопедичний словник. / За заг. ред. В. О. Літинського. — Львів, Євросвіт. − 2001. — 668 с.
 6. Літинський В. О. Геодезія, ч. 1. Конспект лекцій. Рукоп. 2007. — 200 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, контрольні роботи.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська