Газотермічне оброблення матеріалів

Код модуля: 
ЗВДВ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Білобородченко Володимир Іванович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії ґазотермічного оброблення матеріалів,
  • вміти застосовувати набуті знання для розроблення технологій газового зварювання та різання і супутніх процесів з використанням газотермічних джерел оброблення матеріалів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Фізика;
  • Хімія;
  • Теорія зварювальних процесів;
супутні:
  • Нанесення покрить.
Зміст навчального модуля: 
Гази; обладнання для газотермічних робіт; основи теорії формування високо енергетичних газових потоків та їх взаємодії з матеріалами; технологія газового зварювання; технологія газового різання; основи технології споріднених газотермічних процесів.
Рекомендована література: 
  1. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов. — М.: Высшая школа, 1995.
  2. Корж В.М. Газотермічна обробка матеріалів. — К.: «Екотехнологія», 2005. — 195 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 40%, захист лабораторних робіт).
  • Підсумковий контроль( 60%, іспит).
Мова навчання: 
українська