Газопостачання

Код модуля: 
ТГВ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 32 год., лабораторних занять — 14 год., практичних заняття — 14 год., 2.25 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шпак Г. І.
Результати навчання: 
На сучасному етапі розвитку науки і техніки в зв’язку з ростом впливу людини на природу, великого значення набуває використання чистого енергетичного палива. Одним з таких палив є природний газ. Викладання даної дисципліни ставить за мету дати студентам глибокі знання в галузі проектування, будівництва і розрахунку систем газопостачання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Теплогенеруючі установки»,
 • «Тепломасообмін і теплопередача».
Зміст навчального модуля: 
Газопостачання — важлива галузь техніки. Розвиток газопоста-чання в Україні. Концепція розвитку газопостачання, як галузі техніки, в ринкових умовах господарювання. Видобуток власного природнього газу. Імпорт газу. Структура споживаня газу. Використання горючих газів і захист навколишнього середовища. Розподільні системи газопостачання. Класифікація газопроводів. Принципові схеми розподільних систем. Умови приєднання споживачів. Одна і багатоступеневі системи. Труби, матеріал і сортамент, арматура і обладнання газопроводів. Підземні і надземні газопроводи, переходи газопроводами штучних і природніх перешкод. Регулювання тиску газу. Принцип роботи регулятора тиску в газовій мережі. Основні елементи регуляторів. Типи регуляторів, що застосовуються в житловому і комунально-побутовому секторі. Будова, принцип дії і їх характеристики. Газорегуляторні пункти і установки. Технологічні схеми. Обладнання. Регулятори, фільтри, запобіжні клапани і арматура. Контрольно-вимірювальні прилади. Газові лічильники і витратоміри. Газопостачання житлових будинків і комунально-побутових об’єктів. Газові побутові і комунально-побутові прилади і їх характеристики. Принцип дії і конструкції. Вимоги до встановлення і експлуатації. Відвід продуктів спалювання. Типи газових пальників, побутових пальників. Газопостачання будинків природнім газом. Умови прокладання внутрішніх газопрооводів. Газопостачання зрідженим газом. Особливості газопостачання об’єктів зрідженим газом. Вимоги до прокладання зовнішніх і внутрішніх газопрооводів. Гідравлічий розрахунок газопроводів. Визначення розрахункового падіння тиску для квартальних, дворових і внутрішніх газопрооводів. Гідравлічий розрахунок квартальних, дворових і внутрішніх газопрооводів низького тиску. Врахування додаткового тиску за рахунок різниці густин газу і повітря.
Рекомендована література: 
 1. Ионин А. А. Газоснабжение. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1988, 410 с.
 2. Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д. Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Л.: «Недра», 1990, 762 с.
 3. СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение. М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1987.
 4. СНиП 3.05.02-88. Газоснабжение. М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1988.
 5. ГОСТ 21.610-85. Система проектной документации. Газоснабжение. Наружные газопроводы. М.: Госстандарт, 1985.
 6. Щур И. А. Газорегуляторные пункты и установки. Л.: Недра, 1985.
 7. Кулаков Н. Г., Бережнов И. А. Справочник по газоснабжению. К.: Будівельик, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, практичні заняття, КР.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська