Функції комплексної змінної та операційне числення I

Код модуля: 
ПМ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16, лаб. роб. — 0)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Гульчевський Любомир Степанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні поняття теорії функцій комплексної змінної, їх диференціювання та інтегрування, ряди Тейлора та Лорана, теорію лишків, основні властивості зображень і оригіналів та їх застосування;
  • вміти: застосовувати одержані математичні знання для розв’язування задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: математичний аналіз, лінійна алгебра і аналітична геометрія.
  • кореквізит:. теорія електронних кіл, сигнали і процеси в радіоелектроніці.
Зміст навчального модуля: 
Комплексні числа та дії над ними. Послідовність комплексних чисел. Границя і неперервність ФКЗ. Похідна ФКЗ, умови Коші-Рімана. Аналітичність функції інтегрування ФКЗ. Ряди Тейлора і Лорана. Теорії лишків та їх застосування. Перетворення Лапласа та його застосування.
Рекомендована література: 
  1. Дасюк Я.І. та інші. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 1999, 270 с.
  2. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. — М.: «Наука», 1984, 432 с.
  3. Маркушевич А.И., Маркушевич Л.А. Введение в теорию аналитических функций.-М.: «Просвещение», 1977, 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): опитування на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль(80%, іспит).
Мова навчання: 
українська