Функціональний аналіз

Код модуля: 
ІСМ_6068_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 54 (лекції — 36, прак. роб. — 18)
Лектори: 
к.т.н., доц. Литвин Василь Володимирович
Результати навчання: 
знати:
  • основи теорії лінійних операторів в нормованих просторах; теорії інтеграла Лебега.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Математичний аналіз;
  • Диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля: 
Метричні простори. Лінійні оператори в нормованих просторах. Інтеграл Лебега.
Рекомендована література: 
  1. Березанский Ю.М., Ус Г.Ф., Шефтель З.Г. Функциональный анализ. — К.: Вища шк., 1990. — 600 с.
  2. Богданський Ю.В. Курс лекцій з функціонального аналізу. — К.: Політехніка, 2003. — 212 с.
  3. Городецкий В.В, Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методы решения задач по функциональному анализу. — К: Вища шк., 1990. — 480 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська