Функціональна електроніка

Код модуля: 
ЕП_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 32 (лекції — 24, практ. роб. — 8)
Лектори: 
к.т.н. Волинюк Дмитро Юрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні типи сучасних мікроелектронних функціональних пристроїв. Фізичні механізми їх роботи. Області застосування різних типів записуючих та відтворюючих інформацію пристроїв. Фізичні моделі різних функціональних пристроїв. Перспективи розвитку функціональної електроніки. Експлуатаційні та технічні характеристики пристроїв функціональної електроніки.
 • вміти формулювати вимоги до потенційно використовуваних пристроїв. Розробляти структурні схеми апаратури в якій одночасно використовуються різні функціональні пристрої.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фізика твердого тіла і діелектриків;
 • твердотільна електроніка;
 • оптоелектроніка;
 • спецглави фізики;
 • аналогова схемотехніка;
 • цифрова схемотехніка;
 • електронні системи;
 • матеріали електронної техніки.
Зміст навчального модуля: 
Мікроелектроніка в медицині. Принцип побудови електронних приладів та пристроїв. Основні фізичні явища, що використовуються в роботі пристроїв функціональної електроніки. Оптоелектронні функціональні пристрої. Зір людини, процес зору, його характеристики. Функціональні електронні пристрої із зарядовим зв'язком. Функціональні електронні пристрої на основі об'ємного негативного опору. Акустоелектронні пристрої. Магнітоелектронні пристрої. Діалектична електроніка. Кріоелектронні функціональні пристрої. Хемотроніка. Молекулярна електроніка і біоелектроніка.
Рекомендована література: 
 1. Гаврилова А.Т., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интелектуальных систем. — СПб.: Питер. 2001. — 384 с.
 2. Модерные преобразователи вычислительных систем/ Соломин Ю.А и др. -С.-Пет.- 2001. −567 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська