Фотограмметричні технології

Код модуля: 
ФГІ_6011_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
проф. Глотов В.М.
Результати навчання: 
знати:
 • методи отримання та опрацювання фотограмметричних зображень;
 • технологію виконання фотограмметричних робіт.
вміти:
 • орієнтуватись у сучасних засобах отримання та опрацювання фотограмметричних зображень;
 • застосовувати алгоритми отримання кількісно-якісної інформації про об’єкти місцевості;
 • визначати рентабельність фотограмметричних методів в залежності від конкретних умов проведення робіт;
 • використовувати сучасні спеціалізовані програмні засоби, самостійно приймати рішення, вести технічну документацію;
 • володіти раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування: Всі розділи та теми.
 • Аналітична та цифрова фотограмметрія: Всі розділи та теми.
 • Картографія: Всі розділи та теми.
 • Інтерпретація та обробка цифрових аерокосмічних зображень: Всі розділи та теми.
Зміст навчального модуля: 
 • Фотограмметричні технології — загальні поняття. Класифікація компонент фотограмметрії. Математичні методи фотограмметрії. Засоби фотограмметрії. Цифровий фотограмметричний знімок. Цифрові фотограмметричні знімальні системи.
 • Теоретичні основи фотограмметрії. Системи координат, що використовують у фотограмметрії. Математичні залежності між координатами точок знімків та місцевості. Аналітична фототріангуляція
 • Побудова цифрових моделей об’єктів. Поняття цифрових моделей. Методи отримання даних для побудови моделі. Цифрові фотограмметричні станції. Технології побудови цифрової моделі рельєфу. Цифрові ортофотокарти.
Рекомендована література: 
 1. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник. — Львів: видавництво НУ"Львівська політехніка«, 2002. — 164 с.
 2. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
 3. Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2008. — 332 с.
 4. Грицьків Н.З. Побудова цифрової моделі місцевості за матеріалами космічного знімання. Методичні вказівки до комплексної лабораторної роботи для студентів 5-го курсу спеціальності 8.070908 «Геоінформаційні системи і технології» — Львів, 2010. — 16 с.
 5. Геоинформационная система Карта 2005. Обработка растровых изображений. Версия 2.0. — Ногинск: Панорама, 2000г. — 24 с.
 6. Геоинформационная система Карта 2005. Руководство пользователя. Версия 9.0. — Ногинск: Панорама, 2006г. — 135 с.
 7. Геоинформационная система Карта 2005. Технология контроля качеств и редактирования электронных карт. Версия 9.0. — Ногинск: Панорама, 2006. — 28 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська