Фотограмметрія та дистанційне зондування в задачах моніторингу

Код модуля: 
ФГІ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 88 год.
Лектори: 
проф. Дорожинський О.Л.
Результати навчання: 
знати:
 • основні поняття моніторингу, види і рівні;
 • джерела даних моніторингу, види і параметри матеріалів ДЗ;
 • систему класифікації та кодування інформації про об’єкти Землі;
 • організацію моніторингових досліджень навколишнього середовища засобами ГІС;
 • методи обробки даних ГІС.
вміти:
 • використовувати методи програмно-математичного моделювання і комп’ютерної графіки для досліджень навколишнього середовища;
 • здійснювати перетворення в цифрову форму картографічних даних екологічних змін;
 • засобами статистичного аналізу оцінити фактори екологічних змін і їх вплив на середовище.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Аналітична та цифрова фотограмметрія: Цифрова фотограмметрія;
 • Цифрова картографія: Математично-картографічне моделювання;
 • Аерокосмічні знімальні системи: Джерела даних ДЗ.
Зміст навчального модуля: 
 • Моніторинг, як важливий елемент прийняття управлінських рішень. Задачі курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття моніторингу, види, рівні та завдання. Приклади застосування моніторингу. Державна система моніторингу навколишнього природного середовища в Україні.
 • Фотограмметрія в задачах моніторингу. Цифрові моделі поверхні (ЦМП), місцевості (ЦММ) і рельєфу (ЦМР)- визначення. Типи ЦММ. Регулярні ЦММ. Цифрові моделі рельєфу, як різновид регулярних ЦММ. Приклади нерегулярних ЦММ. Структурні ЦММ. Планово-висотна прив’язка аерознімків для визначення геодезичних координат точок місцевості з використанням цифрових моделей рельєфу.
 • Дистанційні методи вивчення природних ресурсів Землі. Визначення та поняття дистанційного зондування (ДЗ). Джерела даних дистанційного зондування. Знімки, отримані за допомогою радарів та інфрачервоного діапазону. Панхроматичні та мультиспектральні знімки. Синтез спектральних каналів.
 • ГІС в задачах моніторингу. Використання інструментальних ГІС в моніторингу навколишнього середовища. Можливості спеціалізованих програмних продуктів та інструментальних ГІС. Застосування ГІС ArcInfo і ArcView для задач моніторингу.
 • Світова практика моніторингу. Приклади державних програм екологічного моніторингу країн світу.
Рекомендована література: 
 1. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. — Київ: Видавничий центр «Академія», 2006.
 2. Екологические системи. Пер. с англ. — Изд. Мир, 1981.
 3. Бурштинська Х.В.,Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.
 4. Берлянт А.М. и др. Справочник по картографии. — М.: Недра, 1988, — 428 с.: ил.
 5. Гонин Г.Б.. Космические сьемки Земли. — Л.: Недра, 1989.
 6. Дистанционное зондирование: количественний подход. Пер. с англ. — М.: Недра, 1989.
 7. Суховірський Б.І. Географічні інформаційні системи. — Чернігів.: Державний інститут економіки і управління, 2000. — 196 с.
 8. ФТМ та ДЗ в задачах моніторингу. Конспект лекцій. — Львів. Рукопис.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська