Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої, частина 2

Код модуля: 
ФГІ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 15 тижнів. Всього аудиторних — 96., лекційні заняття — 42 год., лабораторні заняття — 56 год. Самостійна робота — 54 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Грицьків Н. З.,
 • доцент Колб І. З.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
 • засвоїти теорію перспективи і теорію окремого знімка; теорію стереофотограмметрії, фототеодолітного знімання; методи побудови моделей об’єкту і способи їх вимірювань; методи аналітичної фотограмметрії; методи виробництва фототеодолітного знімання; ; методи побудови фотограмметричних мереж; методи оцінювання якості фотограмметричних побудов; методи опрацювання даних авіаційного та наземного лазерного сканування;
 • вміти виконувати фототеодолітне знімання будь-якого масштабу й обробляти результати фототеодолітного знімання; експлуатувати фотограмметричні прилади; складати технічні проекти на виконання фотограмметричних робіт при картографуванні території, використовувати сучасну обчислювальну техніку, самостійно приймати рішення, і вести технічну документації; будувати мережі фототріангуляції за цифровими зображеннями з різними наборами вхідної інформації; виконувати апріорну та апостеріорну оцінку точності фотограмметричних побудов; створювати цифрові моделі місцевості за даними лазерної локації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи фотограмметрії та дистанційне зондування.
 • Основи картографії,
 • Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії.
Зміст навчального модуля: 
Основні визначення і формули наземного фототеодолітного знімання. Польові та камеральні робити при наземному фототеодолітному зніманні. Точність наземного фототеодолітного знімання. Застосування наземного фототеодолітного знімання для розв’язування нетопографічних задач. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи. Автоматизовані технології створення фотограмметричних мереж. Технології опрацювання даних лазерної локації з метою створення цифрових моделей місцевості та інженерних об’єктів.
Рекомендована література: 
 1. О. Дорожинський, Р. Тукай. Фотограмметрія: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. — 332 с.
 2. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія. Львів, НУ «ЛП», 2002.
 3. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 164 с.
 4. Лобанов А. Н. Фотограмметрия. М., Недра, 1984.
 5. Лобанов А. Н., Журкин Н. Г. Автоматизация фотограмметрических процесов. М., Недра, 1980.
 6. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для ориентирования растровых аэрокосмических снимков. Delta для Windows 98/2000/NT. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 1. — Винница: Научно-производственное предприятие «Геосистема», 2005. — 37 с.
 7. Wilfried Linder. Digital Photogrammetry A Practical Course. Springer-Verlag Berlin Heidelberg — 2006.
 8. Данилин И. М., Медведєв Е. М., Мельников С. Р. Лазерная локация земли и леса: Учеб. пособие. — Красноярск: Институт леса им. Сукачева СО РАН, — 2005, 182 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль проводиться на 41 та 49 тижнях семестру. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська