Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої, частина 1

Код модуля: 
ФГІ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 86 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Грицьків Н. З.
 • доцент Іванчук О. М.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
 • засвоїти теоретичні основи космічної фотограмметрії;
 • вміти застосовувати на практиці матеріали космічного знімання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи фотограмметрії та дистанційне зондування,
 • Основи картографії,
 • Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії.
Зміст навчального модуля: 
Космічна фотограмметрія — загальні поняття. Супутникові системи. Теоретичні основи космічної фотограмметрії. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи.
Рекомендована література: 
 1. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник. — Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 164 с.
 2. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії:Підручник.-Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
 3. Дорожинський О. Л., Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2008. — 332 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 8 та 16 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська