Фотограмметричні технології опрацювання зображення (Навчальна практика)

Код модуля: 
ФГІ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 2,5 тижні. Всього аудиторних — 62 год. Практичні заняття — 62 год. Самостійна робота — 108 год.
Лектори: 
професор Глотов В. М.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
 • засвоїти основні поняття та алгоритми фотограмметричного методу складання карт і планів за матеріалами аерофотознімання; особливості використання та можливості ЦФС;
 • вміти володіти програмним забезпеченням ЦФС; складати карти і плани за матеріалами аерофотознімання із застосуванням ЦФС; виконувати кваліфікований аналіз результатів обробки даних отриманих за допомогою ЦФС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Топографічне креслення з елементами комп’ютерної графіки,
 • Основи фотограмметрії,
 • Аерокосмічне знімання з основами аерофотографії,
 • Дешифрування аерокосмічних зображень.
Зміст навчального модуля: 
Вступне заняття. Ознайомлення з складом та призначенням ЦФС. Ознайомлення з технікою безпеки під час роботи за ЦФС. Облаштування робочого місця. Підготовчі роботи. Отримання завдання. Аналіз вхідних даних. Розрахунок очікуваної точності отримання топографічного плану. Ознайомлення з керівними програмними модулями ЦФС. Попереднє опрацювання вхідних даних. Введення параметрів аерофотознімання. Створення каталогу координат опорних точок. Створення пірамід зображень. Орієнтування знімків. Внутрішнє орієнтування знімків. Взаємне орієнтування знімків. Зовнішнє орієнтування моделі. Аналіз орієнтування знімків. Створення топографічного плану. Створення шаблону. Завантаження моделі. Створення рамки району робіт. Нанесення ситуаційної частини плану. Нанесення скелетних ліній ЦМР. Створення регулярної сітки ЦМР. Генерування горизонталей. Контроль якості створеного топографічного плану. Візуальний контроль якості ЦМР. Програмний контроль якості топологічного узгодження об’єктів плану. Редагування об’єктів плану. Оформлення пояснювальної записки практики. Захист теоретичного матеріалу.
Рекомендована література: 
 1. Бобир Н. Я., Лобанов А. Н., Федорук Г. Д. Фотограмметрия. — М.: Недра, 1974. — 471 с.
 2. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка» , 2003. — 214 с.
 3. Лобанов А. Н. Фотограмметрия. — М.: Недра, 1984. — 552 с.
 4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. — К.: ГУГКК України, 2001 р. — 156 с.
 5. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 — К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001 р. — 258 с.
 6. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов. Digitals для Windows 95/98/NT (версия 5.0). Руководство оператора Часть 1. — Винница: Научно-производственное предприятие «Геосистема» , 2000. — 20 с.
 7. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов. Digitals для Windows 95/98/NT (версия 5.0). Руководство оператора Часть 2. — Винница: Научно-производственное предприятие «Геосистема» , 2002. — 81 с.
 8. Грицьків Н. З., Кузик З. О. Фотограмметричні технології опрацювання зображень: Методичні вказівки до навчальної практики для студентів 4 -го курсу базового напряму 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», — Львів, 2007. — 12 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Фотограмметрія та дистанційне зондування