Формування комплексу маркетингу організації

Код модуля: 
МЛ_6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄСТ — 3)
Лектори: 
к.е.н., доц. Косар Н.С., кафедра маркетингу і логістики.
Результати навчання: 
 • набути концептуальних та методологічних знань у сфері формування комплексу маркетингу підприємства
 • засвоїти навички практичного використання методики і техніки розв’язання актуальних проблем по основних напрямках маркетингової діяльності підприємства;
 • ознайомитись з методикою дослідження ринку конкретного товару, закріпити навички моделювання і розрахунку ціни в умовах ринку, розробки комплексу маркетингових заходів, спрямованих на покращання становища підприємства на ринку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • маркетинг,
 • макроекономіка,
 • мікроекономіка,
 • статистика.
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика організації. Формування функцій маркетолога. Використання методів дослідження ринку конкретного товару. Дослідження товарно, цінової, збутової та комунікаційної політики організації. Розробка пропозицій з удосконалення господарської та маркетингової діяльності організації.
Рекомендована література: 
 1. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Пресс, 2004. — 645 с.
 2. Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер Ком, 2003. — 304 с.
 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
 4. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.:Изд.дом «Вильямс», 2000. — 688 с.
 5. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. — СПб: Питер, 2002. — 544 с.
 6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент — СПб: Питер Ком, 1999. — 896 с.
 7. Котлер Ф., Амстронг П., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — М., СПб.; К.: Издательський дом «Вильямс», 2000. — 944 с.
 8. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько — К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» 2005. — 422 с.
 9. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов и др.; Под ред. А.Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. — 560 с.
 10. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Промисловий маркетинг: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. — 472 с.
 11. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг/ За наук. ред. Мороз Л.А.: Підручник — Львів: НУ «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2005. — 244 с.
 12. Ромат Е.В. Реклама. — СИГ.: Питер, 2003. — 560 с.
 13. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. — Л., 2000. — 640 с.
 14. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. — К., М.: СПб: Видавничий дім «Вільямс», 1998. — 262 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): проміжні контрольні заходи
 • підсумковий контроль (60%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська