Формування бізнес-моделі підприємства

Код модуля: 
ЕПІ_6075_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС 3-), аудиторні години — 52 (лекції 32, практичні заняття — 16, модульний контроль — 4), самостійна робота — 56
Лектори: 
Кравець Анна Володимирівна
Результати навчання: 
 • Розуміння сутності, функцій та принципів побудови бізнес моделі підприємства;
 • Засвоєння теоретичних і практичних навичок з технології формування бізнес-моделі компанії;
 • Оволодіння методиками оцінки ефективності бізнес-моделей підприємств;
 • Формування навичок з проектування та способів трансформації бізнес-моделей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • потенціал і розвиток підприємства,
 • інформаційні системи та технології на підприємстві,
 • обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків,
 • оптимізація прийняття управлінських рішень;
кореквізит:
 • стратегічне управління підприємством,
 • економічні механізми трансформації бізнесу,
 • антикризове управління фінансами підприємств,
 • фінансовий менеджмент,
 • управління проектами
Зміст навчального модуля: 
Сутність, функції та значення бізнес-моделювання на підприємстві. Відмінності бізнес-моделювання від класичних бізнес-стратегій та інших інструментів підвищення ефективності функціонування підприємства. Основні концепції, які описують бізнес-моделі компаній. Характеристика основних елементів бізнес-моделі підприємства. Технологія формування бізнес-моделі підприємства. Проектування сучасних бізнес-моделей компаній. Оцінка ефективності бізнес-моделей підприємств. Напрями та способи трансформації бізнес-моделі компанії. Аналіз сучасного стану та визначення тенденцій розвитку бізнес-моделей підприємств в Україні.
Рекомендована література: 
 1. М.С. Красс, Б.П. Чупрынов: Математические методы и модели экономики: Учебное пособие. — Издательство: Питер. — 2010.- 496 с.
 2. Круш П.В. Формування та розвиток моделі корпоративного управління. Навчальний посібник. — 2007. — 264с.
 3. Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів. — Київ. — Видавництво: КНЕУ. −2008. — 378 с.
 4. Матвійчук А.В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем: Монографія. — 2005. — 180с.
 5. William Chesbrough Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape by Henry. — 2008. — 364.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%),
 • підсумковий контроль (70%)
Мова навчання: 
українська