Формування плану ІТ-проекту (Курсовий проект)

Код модуля: 
МО_8
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 год, (кредитів ЄКТС — 3); самостійна робота — 90 год.
Лектори: 
к.е.н., доцент Кулиняк І.Я.
Результати навчання: 
знати: основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту; методи управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту; особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту у сфері інформатизації; методи та інструменти управління ІТ-проектами в діяльності, пов’язаній зі створенням ІІС; вміти: скласти календарний план для усього проекту чи його частини; визначити критичний шлях, що показує, затримка яких робіт призведе до затримки виконання проекту; знайти можливі дати старту та фінішу для кожної роботи; використовувати спеціальні програмні засоби в управлінні ІТ-проектами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • інформаційно-комунікаційний менеджмент,
 • управління ризиками ІТ-проектів
кореквізити:
 • фінансовий менеджмент, планування проектних дій,
 • інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Зміст навчального модуля: 
Виконання курсового проекту за такими розділами:
 • Розділ І. Теоретичні основи формування плану ІТ-проекту.
 • Розділ ІІ. Формування бюджету ІТ-проекту.
 • Розділ ІІІ. Управління часовими характеристиками ІТ-проекту.
Рекомендована література: 
 1. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум/ А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. — Запоріжжя : ЗНУ, 2010. — 198 с.
 2. Арчибальд Р. Управление высокотехнологическими программами и проектами / Р. Арчибальд. — М.: ДМК Пресс, 2002. — 464 с.
 3. Довгань А.Є. Стратегічне управління [Текст]: навч. посібник / А.Є. Довгань. — 2-ге вид. -К.: Центр учбової літератури, 2011. — 438 с.
 4. Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
 5. Калач Г.М. Управління проектами [Текст]: навч. посіб./ Г.М.Калач. — Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. — 334 с.
 6. Кантор М. Управление программными проектами. Практическое руководство по разработке успешного программного обеспечения.: Пер. с. англ. / М. Кантор. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 176 с.
 7. Логачова Л.М. Управління проектами [Текст]: навч. посіб./ Л.М. Логачова, О.В. Логачова. — Суми: Університетська книга, 2011. — 208 с.
 8. Ноздріна Л.В. Управління проектами [Текст] : підручник / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 432 с.
 9. Управление программами и проектами: (Модульная программа для менеджеров) / М.Л. Разу и др. — М.: ИНФРА — М., 2000. — 392 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
Виконання курсового проекту — 70 балів, захист роботи — 30 балів.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Менеджмент у сфері ІТ-технологій