Формування комплексу маркетингу підприємства (Курсовий проект)

Код модуля: 
МЛ-6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
 • д.е.н., доцент Карий О.І.,
 • к.е.н., доцент Чорнописька Н.В.,
 • к.е.н., доцент Косар Н.С.,
 • ст. викл. Кузьо Н.Є., к.е.н.,
 • доцент Глинський Назар Юрійович
кафедра маркетингу і логістики.
Результати навчання: 
 • знати: теоретичні засади маркетингової діяльності підприємства;
 • вміти: застосовувати методики і техніки розв’язання актуальних проблем за основними напрямками маркетингової діяльності підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Вступ до фаху Менеджмент.
 • кореквізити: Маркетинг, Статистика.
Зміст навчального модуля: 
Аналіз ринку. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток. Формування оптимальних каналів розподілу товару. Планування кампанії по просуванню товару.
Рекомендована література: 
 1. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 612 с.
 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник / С.С. Гаркавенко. — К.: Лібра, 2006. — 712 с.
 3. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. — 5-те вид., онов. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 232 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Формування комплексу маркетингу підприємства» з курсу «Маркетинг» для студентів всіх форм навчання галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Укл.: Мороз Л.А., Крикавський Є.В., Косар Н.С., Лаганін В.О., Кузьо Н.Є., Леонова С.В., Рикованова І.С., Савченко Ю.Т. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. — 26 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль виконання курсового проекту (60 %); підсумковий контроль: захист курсового проекту (40 %).
Мова навчання: 
українська