Фізико-хімія полімерів

Код модуля: 
ХТПП_6016_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 390; аудиторні години — 144; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 64 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 13
Лектори: 
доц. Гуменецький Т.В.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про структуру полімерів, її залежність від методів їх одержання, про головні фізичні і механічні властивості полімерів у зв’язку з їх структурою, хімічною природою і фізичними станами, про способи направленої фізичної і хімічної модифікації полімерів з метою створення матеріалів з потрібними властивостями
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна, фізична та органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття полімерної хімії. Класифікація високомолекулярних сполук. Методи синтезу полімерів, їх деструкція і стабілізація. Конформація і конфігурація макроромолекул. Молекулярна маса. Надмолекулярна структура полімерів. Орієнтація макромолекул і орієнтований стан полімерів. Агрегатні фазові і фізичні стани в полімерах. Релаксаційні властивості розплавів полімерів. Розчини полімерів. Пластифікація полімерів. Механічні, теплофізичні й Електричні властивості полімерів.
Рекомендована література: 
  1. Суберляк О.В., доц. Сембай Є.І. Навчальний посібник. Основи хімії полімерів. — Видавництво: НУ «ЛП» 2005, 240 с.
  2. Тхір І.Г., Гуменецький Т.В. Фізико-хімія полімерів: Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. 240 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технологія переробки полімерів