Фізико-хімічні основи технології виробництва мастильних матеріалів

Код модуля: 
ХТНГ_6004_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 112; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 48 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7
Лектори: 
проф. Квітковський Л.М.
Результати навчання: 
формування сучасного погляду на розробку технологічних схем окремих процесів в поточній схемі виробництва базових олив, оцінку і розрахунок основних апаратів, враховуючи екологію
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
хімія нафти, процеси і апарати
Зміст навчального модуля: 
Виробництво базових олив і основних продуктів нафтохімічного спрямування. Теоретичні основи екстракційного розділення вуглеводневих систем. Способи виділення оливних фракцій із мазутів. Інженерні засади розробки технологічних схем очищення оливних фракцій розчинниками вибіркової дії. Теоретичні основи та побудова технологічних схем зниження температури застигання оливних фракцій та виробництва парафіну і церезину. Додаткові процеси доочищення на завершальній стадії.
Рекомендована література: 
  1. Черножуков Н.М. Технология нефти ч.III М.1980р.
  2. Альдерс М. Жидкостная екстракція НЛ. 1970.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (35%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (65%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів