Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 195; аудиторні години — 96; в.т.ч лекції — 48 год., практичні — 48 год; кількість кредитів ЄКТС — 6,5
Лектори: 
доц. Жеплинський Т.Б.
Результати навчання: 
 • знання особливостей структури і властивостей силікатних матеріалів;
 • фізичного змісту напружень та міцності силікатних матеріалів;
 • вивчення основних фізико-хімічних процесів технології виробництва силікатних матеріалів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
 • основи високотемпературного синтезу тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Елементарний кремній. Бінарні сполуки кремнію. Кремнійорганічні сполуки. Структура силікатів. Вода в сполуках гідратованих силікатів. Термохімія силікатів. Напруження у структурі силікатних матеріалів. Утворення залишкових напружень у склі. Міцність силікатних матеріалів. Дифузійні процеси в технології силікатних матеріалів. Способи заощадження енергетичних та матеріальних ресурсів в технології силікатних матеріалів. Застосування методів термодинаміки в технології силікатних матеріалів. Особливості явища конвекції в технології силікатних матеріалів.
Рекомендована література: 
 1. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. — М: Высш. шк., 1988. — 400 с.
 2. Физическая химия силикатов: Учеб. для студентов вузов / А.А. Пащенко, А.А. Мясников, Е.А. Мясникова и др.; Под ред. А.А. Пащенко — М.: Высш. шк., 1986. — 368 с.
 3. Куколев Г.В. Химия кремния и физическая химия силикатов. — М: Высш. шк. — 1966. — 462 с.
 4. Бобкова Н.М. Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений. — Мн.: Выш. шк., 1984. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — практичні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська