Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів

Код модуля: 
АШ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Новосад П. В.
Результати навчання: 
Вивчення фізико-хімічних методів досліджень будівельних матеріалів і виробів, вибір та використання найефективніших будівельних матеріалів і виробів у конкретних умовах їх експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Будівельне матеріалознавство»,
  • «Фізична хімія силікатів»,
  • «В’яжучі речовини».
Зміст навчального модуля: 
Об’єкти та задачі дослідження будівельних матеріалів. Класифікація методів аналізу: хімічні, фізико-хімічні, фізичні методи досліджень. Інструментальні методи. Основні завдання контролю виробництва та дослідження властивостей будівельних матеріалів. Експресні методи контролю. Будівельні матеріали як композиційна система. Поняття про якісний склад матеріалів. Методи кількісного визначення. Похибки в кількісних визначеннях. Електрохімічні методи. Види електрохімічних методів. Потенціометрія. рН-метрія та іонометрія. Апаратура та техніка виконання аналізу. Кондуктометрія. Хроматографія.Оптичні методи. Емісійний спектральний аналіз. Адсорбційний аналіз. Спектрофотометрія. Походження спектрів поглинання. ІЧ спектроскопія та її використання. Фотоелектроколориметрія.Оптична та електронна мікроскопія. Оптична мікроскопія та типи мікроскопів. Електронна мікроскопія. Рентгенографічні методи. Рентгеноструктурний аналіз. Термічні методи. Зміна властивостей матеріалів під дією температури. Термоаналітичні методи. Використання термографії для дослідження складів багатокомпонентних сумішей. Мікрокалориметричний метод. Традиційні методи визначення густини, в’язкості, вологості, міцності, теплопровідності, тощо. Сучасні фізичні методи дослідження та їх роль. Неруйнівні методи. Порометрія. Роль методів дослідження сировини та матеріалів. Контроль якості продукції.
Рекомендована література: 
  1. Андрианов Р. А., Меркин А. П., Яковлева М. Я. Методы исследований и контроля строительных материалов. — М.: Высшая школа, 1989.
  2. Мчедлов-Петросян О. П. Химия неорганических строитеьных материалов. — М. : Стройиздат, 1988.
  3. Физическая химия силикатов. / Под ред. А. А. Пащенко. — М.: Высшая школа, 1986, 368 с.
  4. Ристич М. М. Основи науки о материалах. Пер. с сербско-хорв. С. М.Радич. — Киев: Наукова думка, 1984. — 152 с.
  5. Горшков В. С., Тимашев В. В., Савельев В. Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. Учеб. пособие. — М.: Высшая школа. 1981. — 335 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, комплексна контрольна робота
Методи і критерії оцінювання: 
П
  • оточний контроль (лабораторні заняття) — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська