Фізико-хімічні методи аналізу

Код модуля: 
АХ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Цюпко Ф.І.
Результати навчання: 
ознайомлення з основними хімічними та фізико-хімічними методами аналізу, оволодіння технікою застосування лабораторного аналітичного обладнання та приладів, точне вiдтворення методики за описом, розуміння областей застосування різних хімічних та фізико-хімічних методів аналізу для моніторингу навколишнього середовища; метрологічна оцiнка точності та правильності одержаних результатiв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна хімія, вища математика, фізика
Зміст навчального модуля: 
Основнi поняття та класифiкацiя методiв аналiтичної хiмiї. Загальна характеристика якicного та кiлькicного хімічного аналiзу. Методи кислотно-основного та окисно-вiдновного титрування. Комплексонометричнi методи аналiзу. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу. Оптичнi методи аналiзу. Атомно-емiсiйний спектральний аналiз. Молекулярно-абсорбцiйний аналiз. Хроматографiчні методи аналiзу. Електрохімiчнi методи аналiзу.
Рекомендована література: 
  1. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 320 с.
  2. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.2. Физико-химические методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська