Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

Код модуля: 
АШ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год.: лекції — 32 год.; 2 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Солодкий С. Й.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань із закономірностей і механізмів фізико-механічних і хімічних процесів отримання будівельних матеріалів дорожнього призначення із заданими структурою і властивостями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Будівельне матеріалознавство»,
  • «Технологія будівельного виробництва».
Зміст навчального модуля: 
Загальні уявлення про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем. Загальні поняття про поверхневі явища в дисперсних системах. ПАР: класифікація, склад, будова, властивості. ПАР в технології: асфальтового бетону, дорожніх бітумів, в бітумних емульсій. Фізико-хімічна активація мінеральних компонентів в бетонах. Загальні поняття та визначення в реології дисперсних систем. Реологічні характеристики: бетонної суміші, дорожніх бітумів, асфальтобетону. Віброреологія.
Рекомендована література: 
  1. Братчун В. И., Золотарев В. А. Физико-химическая механика строительных материалов. Харків. — 2008.
  2. Н. Н. Круглицкий. Основы физико-химической механики. Ч 1, 2, 3 Киев — 1975.
  3. Н. Н. Круглицкий. Очерки по физико-химической механики. Киев — 1988.
  4. М. И. Кучма. ПАВ в дорожном строительстве. М — 1980.
  5. М. Ю Беженов. Технология бетона. М. — 1987.
  6. Дорожный асфальтобетон/ Под ред. Л. Б. Гезенцвея. — М.: Транспорт, 1985. — 350 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська