Фізика твердого тіла, частина 2

Код модуля: 
ІМПФ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 162 год. (кредитів ЄКТС — 4,5 ); аудиторні заняття — 84 год. (лекційні заняття — 28 год., лабораторні заняття — 28 год., практичні заняття — 28 год.).
Лектори: 
канд. фіз..-мат. наук доцент Бордун Ігор Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні механічні, пружні, електричні, магнітні та оптичні властивості речови-ни у кристалічному та некристалічному стані, для кристалічних матеріалів розрізняти особ-ливості металів, напівпровідників та діелектриків, а також надпровідного стану речовини;
 • вміти визначити механічні, теплові, електричні та магнітні властивості матеріалів, використати особливості металів, напівпровідників та діелектриків при дослідженні нових матеріалів та сполук..
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фізика,
 • хімія,
 • диференціальні рівняння,
 • рівняння математичної фізики;
кореквізит:
 • імпедансна спектроскопія,
 • фізика і технологія наноструктур,
 • фізика структурно невпорядкованих систем
Зміст навчального модуля: 
Механічні та пружні властивості твердих тіл. Електронні стани в кристалах. Електричні властивості твердих тіл. Зв’язок зонної структури і провідності. Види провідності і носії заряду. Надпровідність. Критична температура, поле, струм. Магнітні властивості твердих тіл. Класифікація магнітних речовин.
Рекомендована література: 
 1. Болеста І.М. Фізика твердого тіла. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. — 480 с.
 2. Структура і фізичні властивості твердого тіла: Лабораторний практикум. /За ред. Л.С.Палатника. — К.: Вища школа, 1992. — 311 с.
 3. Задачи по физике твердого тела. /Под ред. Г.Дж.Голдсмида. — М.: Наука, 1976. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних та практичних заняттях, захист звітів;
 • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська