Фізика твердого тіла

Код модуля: 
ІМПФ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 162 год. (кредитів ЄКТС — 4,5 ); аудиторні заняття — 84 год. (лекційні заняття — 28 год., лабораторні заняття — 28 год., практичні заняття — 28 год.
Лектори: 
канд. фіз..-мат. наук доцент Бордун Ігор Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи кристалографії, що включає в себе освоєння перетворень симетрії та теорії груп, мати основні поняття про теплові, механічні, пружні, електричні, магнітні та оптичні властивості речовини у кристалічному та некристалічному стані, для кристалічних матеріалів розрізняти особливості металів, напівпровідників та діелектриків, а також надпровідного стану речовини;
  • вміти визначити теплові, механічні, електричні та магнітні властивості матеріалів, досліджувати їх макро- і мікроструктуру, визначити елементи симетрії кристалічних структур, за зміною фізичних властивостей оцінювати дефектність кристалів, використати особливості металів, напівпровідників та діелектриків при дослідженні нових матеріалів та сполук..
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, хімія, диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики;
  • кореквізит: фізика квантово-розмірних систем, квантова статистика, квантова механіка.
Зміст навчального модуля: 
Кристали та кристалічний стан. Сингонії. Структура кристалів. Симетрія кристалів Основні поняття теорії груп. Методи вивчення кристалічної структури Типи зв'язків у кристалах Дефекти у кристалах Фонони і коливання гратки. Спектр коливань. Теплові властивості кристалів. Механічні та пружні властивості твердих тіл. Електронні стани в кристалах. Електричні властивості твердих тіл. Зв’язок зонної структури і провідності. Види провідності і носії заряду. Надпровідність. Магнітні властивості твердих тіл.
Рекомендована література: 
  1. Болеста І.М. Фізика твердого тіла. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. — 480 с.
  2. Структура і фізичні властивості твердого тіла: Лабораторний практикум. /За ред. Л.С.Палатника. — К.: Вища школа, 1992. — 311 с.
  3. Задачи по физике твердого тела. /Под ред. Г.Дж.Голдсмида. — М.: Наука, 1976. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних та практичних заняттях, захист звітів;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська