Фізика структурно-невпорядкованих систем

Код модуля: 
ІМПФ_6076_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин − 90 год (кредитів ЄКТС — 3.0); аудиторні години − 54 год (лекції — 36год , практичні заняття − 18 год.)
Лектори: 
доктор фіз.-мат. наук, професор Прохоренко Віктор Якович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: основи електронної теорії конденсованої речовини, розупорядкування, зумовлене тепловим розмиттям рівня Фермі; типи структурного розупорядкування; аналітичне представлення топологічного та енергетичного безладу
 • уміти: проаналізувати структурні фактори, отримані методами рентгенографії та нейтронографії, побудувати криві радіального розподілу атомів та розрахувати кінетичні властивості аморфного чи рідкого металевого сплаву.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: молекулярна фізика, термодинаміка та статистична фізика, теорія ймовірностей;
 • кореквізит: термодинаміка топологічного безладу; розбавлені аморфні магнетики.
Зміст навчального модуля: 
Порядок і безлад: дефініції. Дефекти структури - класифікація. Ентальпія і ступінь впорядкованості. Умови квантування - зв'язок зі ступенем впорядкованості. Дифракція рентгенівських променів та нейтронів у невпорядкованій конденсованій речовині. Структура невпорядкованих систем: флуктуаційна модель Бернала, розв'язок Перкуса-Євіка для моделі твердих сфер, застосування методу Монте-Карло. Теорія Фабера-Займана: моделі псевдопотенціалу та структурні фактори багатокомпонентних невпорядкованих систем. Розчини заміщення, асоціативні розчини та квазіевтектики. Топологічний та енергетичний безлад. Локалізація Андерсона. Границі зон енергій за густиною станів та за рухливістю носіїв. Розмиті фазові переходи; фазові переходи метал - діелектрик у структурно не¬впорядкованих системах.
Рекомендована література: 
 1. Мотт Н., Девис Д. Электронные процессы в некристаллических веществах. -М.:Мир, 1982 −662с.
 2. Сидоренко С.І., Васильєв М.А., Білоус М.В. Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів. Миколаїв: Вид. УДМТУ, 1999. −286с.
 3. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. -М.: Наука, 1982. −520с.
 4. Займан Дж. Модели беспорядка -М. Мир, 1982 −256с.
 5. Шпак А.П., Куницкий Ю.А., Карбоский В.Л. Кластерные и наноструктурные материалы — Киев, Академпериодика, 2001 — 988с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль : письмові звіти з семінарських занять, усне опитування, захист звітів та самостійних робіт.
 • Підсумковий контроль : залік
Мова навчання: 
українська, російська, польська