Фізика низькорозмірних систем

Код модуля: 
ІМПФ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ¬— 108 год. (кредитів ЄКТС — 3 ); ауд謬тор¬ні заняття —64 год. (лекційні заняття — 32 год., практичні заняття — 32 год.)
Лектори: 
докт. фіз.-мат. наук проф. Лукіянець Богдан Антонович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: Отримати розуміння особливостей поведінки квазичастинкових станів в квантових ямах, дротах, точках, надгратках, на яке б спиралися пошуки їх практичного викорис-тання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: загальна фізика, квантова теорія;
  • кореквізит: фізика конденсованого стану.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація низько розмірних структур. Електронні стани в квантових ямах, дротах, точках. Домішкові стани в квантових ямах. Енергетичний спектр електронів в низькорозмірних структурах у постійному магнітному полі. Штарківска локалізація електронів в квантових ямах надграток у сильному електричному полі. Надгратки. Їх типи. Фізичні властивості надграток. Повздовжній і поперечний транспорт. Оптичні властивості квантових ям і надграток. Вплив коливань гратки, домішок и недосконалостей гетерограниці на властивоситі гетроструктур. Резонансне тунелювання. Умови виникнення резонансних піків. Моделі зшивання хвильових функцій на границях. Квазістаціонарні стани. Відкрита квантова яма, час життя резонансів, напівширина піка. Ефекти міждолинного змішування електронних станів на гетерограниці.
Рекомендована література: 
  1. Покропивний В. В., Поперенко Л. В. Фізика наноструктур. — Київ: Видавничо — поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 220 с.
  2. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и нано-материалов / Серия: Синергетика от прошлого к будущему — Москва, 2006. — 592 с. :
  3. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. — Москва: Техносфера, 2004. — 328с.
  4. Херман М. Квантовополевая теория твердого тела. — М.: Наука, 1980. — 240 с.
  5. Davies J.H. The Physics of Low-Dimensional Semiconductor. An Introduction. — Cambridge University Press. Cambridge. 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на практичних заняттях, виступи на семінірах;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська