Фізика напівпровідників та діелектриків

Код модуля: 
ЕП_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 16, практ. роб. — 16, курсова робота — 45 (кредитів ECTS — 1.5))
Лектори: 
д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати фундаментальні проблеми фізики напіпровідників, ряд явищ прикладного характеру, що мають велике значення для розуміння процесів, що відбуваються в напівпровідникових приладах, сучасне програмне забезпечення для обробки експериментальних результатів;
 • вміти давати фізичну інтерпретацію явищ і результатів експериментальних досліджень на конкретних напівпровідникових матеріалах, користуватися сучасним програмним забезпеченням для обробки експериментальних результатів, обробляти результати експериментальних досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фізика,
 • Математичний аналіз,
 • Диференційні рівняння,
 • фізичні основи електроніки, Т
 • еоретичні основи електроніки,
 • Персональні комп'ютери.
кореквізити:
 • Оптоелектроніка, ФОЕТ.
Зміст навчального модуля: 
Напівпровідники, Основи зонної теорії напвіпровідників, Коливання атомів кристалічної гратки, Розсіювання дірок і електронів в напівпровідниках, Кінетичні явища в напівпровідниках, контактні чвища в напівпровідниках.
Рекомендована література: 
 1. Введение в теорию полупроводников//Ансельм А.И., М.: Лань,2008. — с.618.
 2. Физика полупроводников/под ред. Шалимовой М, М.: Энергоатомиздат., 1985 — 391с.
 3. Электронные явления переноса в полупровониках// Аскеров Б.М., Наука, 1985 −453с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %,) диференційований залік, тестування .
Мова навчання: 
українська