Фізика конденсованого стану матеріалів

Код модуля: 
ІМПФ_6058_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год (кредитів ЄКТС — 3.0); аудиторні години — 52 год. (лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.)
Лектори: 
доктор фіз.-мат. наук, професор Прохоренко Віктор Якович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи електронної теорії та елементи зонної теорії металів та неметалів; теоретичне обгрунтування фізичних методів дослідження; теоретичні основи формування властивостей, конструкційних та функціональних матеріалів; фізичне обгрунтування границь використання матеріалів.
  • уміти пояснити з позиції фізики робочі властивості матеріалів та їх трансформацію під впливом зовнішніх факторів; розрахувати абсолютні значення теплофізичних та магнітних властивостей металів і сплавів; розрахувати структуру, електрофізичні та реологічні властивості розплавів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, кристалографія, металознавство.
  • кореквізит: теорія будови сплавів; фізичні властивості та методи дослідження матеріалів; теорія тепло та масоперенесення.
Зміст навчального модуля: 
Теорія атома Бора-Резерфорда. Атомні спектри. Фізичні основи спектрального аналізу. Хвилі де Бройля. взаємодія випромінювання з речовиною. Рівняння Брегга. Хвильове рівняння Шредінгера. Власні функції та власні значення енергії. Типи та сили зв'язку атомів у конденсованій речовині. Модель Друде-Лоренца. Квантова теорія вільних електронів. Модель Зомерфельда. Електон в періодичному полі гратки. Наближення слабозв'язаних електронів. Зони Бріллюена і поверхні Фермі. Наближення сильнозв'язаних електронів - елементи фізики напівпровідників
Рекомендована література: 
  1. Болеста І.М. Фізика твердого тіла. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1998. −615 с.
  2. Сидоренко С.І., Васильєв М.А.,Білоус М.В. Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів. Миколаїв: Вид. УДМТУ, 1999. — 286 с.
  3. Хмелюк К.Д., Цициліано Д.Д. Фізика атома і твердого тіла. К.: Вища школа, 1974. −231 с.
  4. Прохоренко В.Я. Будова металевих розплавів, механізми кристалізації та дифузії. Львів: Вид-во ЛПІ, 1993. −68 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): реферування періодичних публікацій з тематики курсу.
  • Підсумковий контроль (70 %): залік.
Мова навчання: 
українська