Фізика і технологія наноструктур

Код модуля: 
ІМПФ_6072_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ¬— 135 год. (кредитів ЄКТС — 3,75 ); ауд謬тор¬ні заняття — 84 год. (лекційні заняття — 56 год., лабораторні заняття — 28 год.).
Лектори: 
докт. техн. наук професор Григорчак Іван Іванович.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи технологїї отримання наночастинок та наноструктур, головні відмінності фізико - хімічних властивостей нанорозмірної речовини від макроскопічних гомологів, теорію і практику застосування нанооб’єктів в різноманітних галузях при-ладобудування;
  • уміти синтезувати наночастки та формувати наноструктури, визначати їх розміри та проводити фракціонування, досліджувати їх структуру і основні фізико-хімічні власти-вості, створювати на їхній основі прилади наноелектронної сенсорики, спінтроніки та систем генерування, перетворення і накопичення енергії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, квантова механіка та статистична фізика, фізика твердого тіла;
  • кореквізит: наноелектроніка, пристрої молекулярної енергетики.
Зміст навчального модуля: 
Наука переходить у наносвіт. Особливості теоретичного та експериментального дослідження нанооб’єктів. Методика отримання та основні структурні мотиви ізольованих нанооб’єктів та наноструктур. Одно- і нульмірні нанооб’єкти. Фулерени і нанотрубки. На-ноструктуровані матеріали. Ізоляційні наносистеми. Інтеркаляційне формування наност-руктур з матричною ізоляцією. Енергетичний спектр нанооб’єктів. Статистика низькорозмірних систем та нанооб’єктів. Кінетичні процеси у наноструктурах. Оптика наносистем. Діелектрична дисперсія в інтеркалатних наноструктурах. Наномагнетизм. Спінтроніка. Гібридна спінтроніка. Пристрої наноелектроніки. Квантові комп’ютери. Наномеханіка.
Рекомендована література: 
  1. Покропивний В. В., Поперенко Л. В. Фізика наноструктур. — Київ: Видавничо — поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 220 с.
  2. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и нано-материалов / Серия: Синергетика от прошлого к будущемую — Москва, 2006. — 592 с.
  3. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. — Москва: Техносфера, 2004. — 328с.
  4. Григорчак І. І., Понеділок Г. В. Лабораторний практикум. Методичні вказівки до вико-нання лабораторних робіт з дисципліни «Фізика і технологія наноструктур» для сту-дентів денної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки 0702 «Прикладна фізика». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 52с.
Форми та методи навчання: 
лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська