Фізика, хімія та технологія скла

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 128; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 64 год; кількість кредитів ЄКТС — 7.
Лектори: 
доц. Жеплинський Т.Б.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з теоретичними основами склоподібного стану і вивчення можливістю керування властивостями скла;
 • вивчення будови і властивостей скла різного хімічного складу;
 • вивчення технологічного процесу виробництва основних видів скляної продукції;
 • можливість удосконалення технологічних процесів виробництва скляних виробів з метою покращення їх якості і експлуатаційних характеристик.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • неорганічна хімія;
 • фізика;
 • фізична хімія;
 • технологія виробництва скла та ситалів;
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і визначення фізичної хімії скла. Сучасні уявлення про кристалохімічні принципи будови скла. Особливості будови боратного, лужноборатного, лужноалюмоборатного, багатокомпонентного боратного та боросилікатного скла. Особливості будови фосфатних і германатних типів скла. Огляд гіпотез будови скла. Принципи стабілізації скловидного стану і зниження здатності скла до кристалізації. Сировинні матеріали і складання шихти. Методи підготування компонентів шихти та її складання. Розрахунок шихти за заданим складом скла. Основні процеси склоутворення. Реологічні властивості. Дифузійні процеси. Поверхневий натяг. Фізико-механічні, теплофізичні, електричні, оптичні, хімічні властивості скла. Наукові і технологічні основи проектування складів промислових типів скла. Теорія і практика варіння скла. Формування скла.
Рекомендована література: 
 1. Ящишин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч.І. Фізика і хімія скла: Підручник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. — 204 с.
 2. Ящишин Й.М. Технологія скла у трьох частинах: Ч.ІІ. Технологія скляної маси: Підручник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. — 250 с.
 3. Химическая технология стекла и ситаллов. / Под ред. Павлушкина — М.: Стройиздат, 1983. — 432 с.
 4. Термічне оброблення і напруження у склі / За ред. проф. Ящишина Й.М. — Львів: НУ «Львівська політехніка». 2003. — 196 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%) — лабораторні заняття
 • Підсумковий контроль (80%) — іспит
Мова навчання: 
українська