Фізика, частина 3

Код модуля: 
ІМФН_6063_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні заняття — 48 год; (лекційні заняття — 16 год; лабораторні заняття — 16 год; практичні заняття — 16 год)
Лектори: 
старший викладач Яцків Олексій Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати суть фізичних явищ, закономірності їх протікання, характеристики і взаємозв’язок між ними;
  • вміти аналітично описати фізичні закони, явища, властивості фізичних тіл, аналізувати експериментальні результати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, вища математика.
  • кореквізит: фізика напівпровідникових приладів.
Зміст навчального модуля: 
Теплове випромінювання. Основи квантової оптики. Елементи квантової механіки. Будова і лінійні спектри водневоподібних систем. Сучасне представлення про будову і оптичні властивості атомів. Елементи квантових статистик і квантової фізики твердого тіла. Основи фізики ядра і елементарних частинок.
Рекомендована література: 
  1. А.А. Детлаф, Б.М. Яворський. Курс физики — М. Высшая школа, 2001 — 717 с.
  2. Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І. Є. Львів, «Бескит Біт», 2002 — 326 с.
  3. Збірник задач з фізики — Львів; В-во НУ «Львівська Політехніка», 1993 — 135с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на практичних і лабораторних заняттях;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська