Фізика, частина 3

Код модуля: 
КЗФ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 32)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., проф. Лопатинський Іван Євстахович,
 • к.ф.-м.н., доц. Рудка Микола Миколайович.
Результати навчання: 
 • знати: основні фізичні закони оптики, квантової фізики, атомної та ядерної фізики;
 • уміти: на практиці розв'язувати задачі на вказані тематики та проводити лабораторні експерименти з оптики та атомної фізики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фізика, частини 1, 2.
кореквізити:
 • Вища математика, частина 3.
Зміст навчального модуля: 
Геометрична та хвильова оптика. Квантова природа випромінювання. Атомна фізика. Фізика атомів та молекул. Елементи фізики твердого тіла. Фізика атомного ядра та елементарних частинок.
Рекомендована література: 
 1. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Ільчук Г.А., Романишин Б.М. Фізика. Підручник. — Львів: Афіша, 2005. — 394 с.
 2. Трофимова Т.И. Курс физики. — М.: Высшая школа, 1990. — 478 с.
 3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. — М.: Высшая школа, 1989. — 608 с.
 4. Савельев И.В. Курс общей физики. — М.: Наука, 1982, т. 1-3.
 5. Збірник задач з фізики. Навчальний посібник/ Під ред. Лопатинського І.Є. та Андрейка А.М. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. — 320 с.
 6. Збірник задач з фізики. Ч. 1-3. — Львів: ЛПІ, 1993.
 7. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003. — 124 с.
 8. Рудка М.М. та ін. Лабораторний практикум з фізики. Частина ІІІ. Оптика та атомна фізика: Навчальний посібник/ Під ред. Лопатинського І.Є. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, розрахункова робота
 • Підсумковий контроль (60%): екзамен.
Мова навчання: 
українська