Фізика, частина 3

Код модуля: 
КЗФ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції- 16, практ. — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Рибак Оксана Василівна
Результати навчання: 
 • знати: основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються розділами фізики «Хвильова оптика» та «Елементи квантової механіки, ядерної фізики і фізики твердого тіла»,
 • уміти: застосовувати набуті знання при розв’язуванні задач і виконанні лабораторних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Фізика ч.1, ч.2.
кореквізити:
 • Вища математика ч.3.
Зміст навчального модуля: 
Хвильова оптика. Інтерференція, дифракція і поляризація світла. Квантова природа випромінювання. Елементи квантової механіки. Фізика атомів і молекул. Елементи фізики атомного ядра. Елементи фізики твердого тіла.
Рекомендована література: 
 1. І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук, Б.М.Романишин. Фізика. Підручник. — Львів: Афіша, 2005. 394 с.
 2. Воловик П.М. Фізика: Для ун-тів. — К.; Ірпінь: Перун, 2005. — 864 с.
 3. Трофимова Т.И. Курс физики. — М.: Высш. шк., 1990. — 478 с.
 4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. — М.: Высшая школа, 1989. — 608 с.
 5. Збірник задач з фізики: Навч. посібник. — За ред. І.Є. Лопатинського, А.М.Андрейка. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. — 320 с.
 6. Збірник задач з фізики: Навч. Посібник / Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2003. — 124 с.
 7. Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. За ред. Лопатинського І.Є. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006.- 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (75%): екзамен.
Мова навчання: 
українська