Фізика, частина 3

Код модуля: 
ІМПФ_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3 ); аудиторні заняття — 48 год. (лекційні заняття — 16 год., практичні — 16 год., лабораторні — 16 год.)
Лектори: 
докт. фіз.-мат. наук проф. Лукіянець Богдан Антонович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен навчитися логічно мислити, усвідом-лювати суть явищ, вміти виділити в них визначальне. нехтуючи другорядним, вміти застосовувати набуті знання на практиці. Навчитися експериментувати, грамотно обробляти результати експериментів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізит:
  • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • Математичний аналіз
  • Диференці-альне та інтегральне числення.
  • Диференційні рівняння.
Зміст навчального модуля: 
Елементи квантової механіки. Планетарна модель атома. Постулати Бора. Гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеності. Рівняння Шредінгера. Розподіли Фермі-Дірака та Бозе-Айнштайна. Елементи зонної теорії. Природна радіоактивність. Склад атомного ядра. Дефект маси, енергія зв’язку, стійкість ядер. Ядерні реакції. Елемен-тарні частки, їх класифікація.
Рекомендована література: 
  1. Савельев И.В. Курс общей физики. — М.: Наука, 1977 — 1979, т. 1-3.
  2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. — М.: Наука, 1979.
  3. Иродов И.Е. Задачи по общему курсу физики. — М.: Наука, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на практичних заняттях,
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська