Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) Аудиторні години — 68 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Романюк Микола Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен Знати:
 • основні закони магнетизму,
 • хвильову оптику (явища інтерференції, дифракції, дисперсії, поляризації, подвійне променезаломлення світла),
 • теплове випромінювання,
 • елементи квантової механіки,
 • поглинання і випромінювання світла,
 • поділ речовин на метали,
 • напівпровідники та діелектрики,
 • елементи ядерної фізики та ядерної енергетики;
Вміти:
 • застосовувати отримані знання для аналізу фізичних явищ та процесів,
 • виділяти найважливіші фактори, які впливають на поведінку фізичних систем, і коректно враховувати їх вплив;
 • розв’язувати типові фізичні задачі,
 • виконувати лабораторні роботи із справжнім (не віртуальним) лабораторним обладнанням,
 • обробляти результати вимірювань та оцінювати похибку вимірювань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • курс модуля КЗФ_6004_С01,
 • курс математичного аналізу,
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • диференціальні рівняння,
 • теорія імовірності.
кореквізити:
 • теорія функцій комплексної змінної.
Зміст навчального модуля: 
основні закони магнетизму, хвильова оптика (явища інтерференції, дифракції, дисперсії, поляризації, подвійне променезаломлення світла), теплове випромінювання, елементи квантової механіки, поглинання і випромінювання світла, елементи фізики твердого тіла, елементи ядерної фізики та ядерної енергетики.
Рекомендована література: 
 1. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Б.М. Романишин. Фізика. Підручник. — Львів: «Афіша», 2005.-394 с.
 2. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. − Київ, «Техніка», 1999. — 536 с.
 3. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. Том 2. Електрика і магнетизм. — Київ, «Техніка», 2001. — 452 с.
 4. П.М.Воловик. Фізика для університетів.— Київ, «Ірпінь» : Перун, 2005.− 864 с.
 5. Збірник задач з фізики. Навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. За редакцією І.Є. Лопатинського, А.М. Андрейка. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. — 320 с.
 6. Збірник задач з фізики: Навчальний посібник / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Середа, Т.Д. Крушельницька, Н.А. Українець. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003 р. — 124 с.
 7. Задачі з фізики: Методичні вказівки. Приклади розв’язування / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Габа та ін. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2001 р. — 120 с.
 8. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник / І.В.Бандрівчак, С.Р. Баран, І.М.Бордун, та ін. Видання друге, виправлене і доповнене. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. — 188 с.
 9. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. — 184 с.
 10. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм / За ред. І.Є. Лопатинського; А.М.Андрейко, Ю.М. Білинський, В.О. Березіна та ін. — Львів, Видавництво НУ «ЛП», 2006. — 204 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): усне опитування при допуску та захисті лабораторних робіт, та на практичних заняттях; оцінка виконання домашніх робіт.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська