Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 32)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., доцент Захар’яш Олександр Сергійович
 • доктор ф.-м.н., проф. Скульський Михайло Юліанович
Результати навчання: 
 • знати: основні фізичні поняття, явища та закони електромагнетизму, хвильової та квантової оптики, фізики атомного ядра та фізики твердого тіла, знати межі застосування цих явищ та законів,
 • планувати та проводити необхідні фізичні експерименти з використанням комп’ютерів і реально оцінювати похибки результатів вимірювань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Фізика Ч.І.,
 • Математичний аналіз.
 • Звичайні диференціальні рівняння.
кореквізити:
 • Теорія ймовірностей.
 • Основи програмного забезпечення.
Зміст навчального модуля: 
Електромагнетизм. Хвильова оптика. Квантова теорія. Фізика атомного ядра та елементарних частинок. Елементи фізики твердого тіла.
Рекомендована література: 
 1. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б. Курс фізики. ІІ. — Київ: Вища школа, 1972. — 434 с.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Курс фізики. ІІІ. — Київ: Вища школа, 1973. — 499с.
 3. Савельев И.В. Курс общей физики. т. ІІ, ІІІ. — М.: Наука, 1982. — 496 с., 318 с.
 4. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Б.М. Романишин, Фізика. Підручник. — Львів: Афіша, 2005. — 394 с.
 5. Збірник задач з фізики: Навч.посібник — 2-е вид., доп. І перероб./ За ред. І.Є. Лопатинського. А.М. Андрейка. — Львів: Вид. НУ «ЛП», 2010. — 320 с.
 6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. — М.: Наука, 1985. — 384 с.
 7. Лабораторний практикум з фізики. Ч.ІІ. Електрика і магнетизм. Навчальний посібник. / За ред. І.Є. Лопатинського — Львів: Вид. НУ «ЛП», 2006. — 204 с.
 8. Лабораторний практикум з фізики. Ч.ІІІ. Оптика та атомна фізика. Навчальний посібник. / За ред. І.Є. Лопатинського — Львів: Вид. НУ «ЛП», 2006. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська