Фізика, частина 2

Код модуля: 
ІМПФ_6088_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 195 год (кредитів ЄКТС — 6,5 ), аудиторні заняття — 100 год.
Лектори: 
асистент Когут Зіновій Олександрович
Результати навчання: 
Знати :
 • основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються курсом «Електростатика», «Постійний електричний струм», «Електромагнетизм»;
 • межі застосування законів, пояснення явищ, їх суть, фізичний і математичний опис, взаємозв’язок і вплив на інші фізичні процеси;
 • основні прилади, що використовуються у курсі вивчення, принципи роботи з ними.
Уміти :
 • проводити електрофізичні та основні електромагнітні дослідження;
 • застосовувати набуті знання на практиці;
 • чітко розуміти природу і сутність явищ та законів електростатичної та електромагнітної фізики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • курс загальної фізики середньої школи,
 • курс математики середньої школи,
 • основи інтегрального та диференціального числення,
 • операції над векторами,
 • поняття скалярного та векторного добутку векторів.
Кореквізити:
 • диференціальні та інтегральні рівняння,
 • методи математичної фізики,
 • математичний аналіз,
 • загальна фізика, частина 2.
Зміст навчального модуля: 
 • Електричні заряди. Електростатичне поле. Діелектрики і провідники в електричному полі.
 • Теорема Остроградського-Гаусса для електростатичного поля у вакуумі та в діелектрику.
 • Електроємність. Елементарна класична теорія електропровідності металів та її дослідне обгрунтування. Магнітне поле. Магнітна індукція. Магнітні властивості речовини.
 • Електромагнітна індукція. Основи теорії Максвелла.
Рекомендована література: 
 1. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, І.М. Кравчук, Б.М. Романи шин, В.М. Габа, Ф.М. Гончар. Курс фізики. — Львів, Вид. «Афіша», 2004 р.
 2. І.Р.Зачек, Б.М. Романишин. Фізика. — Львів, Вид. НУ «ЛП», 2003 р.
 3. Трофімова Т.І. Курс фізики. — М.: Вища школа, 1990 р.
 4. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. — М.: Наука,1987 р.
 5. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1,2,3. Львів, Вид НУ «ЛП», 2003 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): виконання лабораторних та практичних завдань.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська