Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 167 (кредитів ЄКТС — 5,5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні — 32, практичні 16)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., доц. Бандрівчак Ігор Володимирович.
 • к.ф.-м.н., доц. Дубельт Степан Петрович.
Результати навчання: 
 • орієнтуватись у науковій і науково-технічній інформації: застосовувати фізичні поняття і закони електромагнетизму, оптики, квантової механіки, атомної і ядерної фізики; оцінювати ступінь достовірності результатів, одержаних за допомогою експериментальних і теоретичних методів;
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Модуль № 1
кореквізити:
 • Дискретна математика.
Зміст навчального модуля: 
Хвильова та квантова оптика, атомна і ядерна фізика, елементи фізики твердого тіла.
Рекомендована література: 
 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик Т.П. Курс загальної фізики. Т. 1.2.3. — Київ: Техніка 2001.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б. Курс фізики.!. 1.2.3. — Київ: Вища школа. 1973.
 3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1.2,3,. — М.: Наука. 1982.
 4. Трофимова Т.И. Курс физики. — М.: Высшая школа.-1990.
 5. Зачек І.Р.. Романишин Б.М. Фізика. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2003.
 6. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М.. Габа В.М.. Гончар Ф.М. Курс фізики. — Львів: Видав. «Афіша», 2004.
 7. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М.. Крушельницька Т.Д.. Українець Н. А. Збірник задач з фізики. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2003.
 8. Романишин Б.М., Зачек І.Р., Лопатинський І.Є.. Гончар Ф.М. Задачі з фізики. — Львів: Видав.НУ «ЛП», 2008.
 9. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. / за редакцією Лопатинського І.Є., Білинського Ю.М., Крушельницької Т.Д., Лахоцького Т.В., Юречка Р.Я. — Львів: Видав. НУ «ЛП». 2008.
 10. Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. / за редакцією Лопатинського І.Є., — Львів: Видав. НУ «ЛП». 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська